Правила за ползване

    1. Регистрация
•Регистрация на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин.
•Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без да е необходима регистрация.
•Задължителните полета отбелязани със звездичка следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация, както и потребителско име и парола на посочения от него електронен адрес.

    2. Цени
•Всички представени в Сайта цени са в Български Лева с включен ДДС.
•HUBAVO.EU си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представени в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се посочва отделно. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на заявката цена.
•Промоционалните цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана, а новата цена е в червено.
•В цената на продуктите не е включен транспорт

    3. Поръчки
•Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия.
• В сайта фигурират продукти, които са налични в склада на HUBAVO.EU.
•Наличните артикули могат да бъдат добавени в кошницата, потвърдени от наш оператор и доставени на адрес в рамките на 4 работни дни.
•Поръчки може да направите в рамките на 24 часа/7 дни в седмицата. Те се обслужват от понеделник до петък в рамките на работния ден от 10:00 до 17:00.
•Поръчките се получават в офиса на HUBAVO.EU на e-mail: sales@hubavo.eu и се обработват в рамките на работния ден.

    4. Плащане
    Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина с наложен     платеж.
•Наложен платеж. – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.

       6. Връщане на стока
•На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 7 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:
а/Потребителят предварително писмено да информира HUBAVO.EU на следният имейл адрес: sales@hubavo.eu, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
б/  банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
в/ Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.
г/ Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомлектовки, в добър търговски вид.
д/ Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на HUBAVO.EU, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
е/ В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, HUBAVO.EU се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път.

7. Гаранционни условия и Рекламации
•HUBAVO.EU  гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.
•При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
•Рекламации относно качеството се правят в 6 (шест) месечен срок от получаване на стоката.
•Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях,HUBAVO.EU не отговаря за тези недостатъци.
•Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от HUBAVO.EU.
•При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към HUBAVO.EU
•При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от HUBAVO.EU да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
•Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на HUBAVO.EU, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:
- Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
- Значимостта на несъответствие;
- Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
- При  неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.
- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.
- При увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.
- При неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.
•След разопаковане на изделието задължително изхвърлете защитната опаковка на специално обособените за тази цел места според вида на опаковката.
•HUBAVO.EU не се освобождава от изискванията на ЗЗП.

8. Защита на личните данни
•Предоставянето на личните данни от Потребителят е доброволно.
•Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
•HUBAVO.EU заявява, че предоставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, e-mail или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.
•HUBAVO.EU има право да използва информацията за предлагане на Потребителя на ифнормация за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: newsletter@hubavo.eu
•HUBAVO.EU няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на трети лица.
•Достъп до предоставената лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определените от закона случаи и при изрично искане за това.
•Използвайки този Сайт Потребителят дава съгласието си за събирането и изполването на информацията по посочения по-горе начин.

11. Авторско право
•Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на HUBAVO.EU. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на HUBAVO.EU за това.

12. Други
•HUBAVO.EU не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.
•HUBAVO.EU не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
•Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от HUBAVO.EU потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на HUBAVO.EU за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола,които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.
•При закупуване на стоки чрез електронния магазин не важат издаваните от HUBAVO.EU подаръчни ваучери и карти за отстъпка
•За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. София, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.